REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BROKERIA.PL PRZEZ USŁUGOBIORCĘ Serwis brokeria.pl powstał z myślą o małych i średnich biurach rachunkowych, jako narzędzie mające na celu usprawnienie pracy, zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz stworzenie społeczności o charakterze zawodowym, wspierającej się wzajemnie, poprzez wymianę informacji. Zależy nam na długoterminowej współpracy łączącej biura rachunkowe i ich klientów z platformami innowacyjnymi technologicznie, dzięki którym biura rachunkowe w prosty sposób będą mogły świadczyć nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorców. Współpraca z serwisem brokeria.pl będzie oparta na przejrzystych zasadach, a program usprawniający prace biur rachunkowych, podwyższy jakość oferowanych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzonej działalności. Chcemy ułatwić biurom rachunkowym utrzymanie się na rynku i pomóc przy pozyskiwaniu klientów, budując stosunki gospodarcze oparte na zaufaniu pomiędzy partnerami biznesowymi, oferując elastyczne zasady współpracy oraz dostosowując się do indywidualnych potrzeb biur rachunkowych. Monitorujemy tendencje na rynku usług biznesowych, starając się być o krok naprzód, oferując rozwiązania nowoczesne i innowacyjne, teraz również dostępne dla małych i średnich biur rachunkowych. Mamy nadzieję, że niniejsza umowa będzie początkiem współpracy, która pozwoli budować nowe relacje biznesowe i będzie przynosiła korzyści gospodarcze obu stronom. 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu brokeria.pl, zwany dalej: Regulaminem, stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisane w Regulaminie usługi jest „Brokeria” sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. 3. Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika nakłada na niego obowiązek przestrzegania określonych w nim zasad, w tym warunków licencji udzielanej przez Usługodawcę, o której mowa w § 2 Regulaminu. § 1. Definicje. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z serwisu taxportal.pl, b) Serwis – rozumie się przez to Serwis brokeria.pl, umieszczony w Internecie na stronie www.brokeria.pl, w którym zostało umieszczone Oprogramowanie umożliwiające wykonanie usług, o których mowa w § 3; c) Usługodawca – rozumie się przez to przedsiębiorstwo „Brokeria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485201, REGON 222021208, NIP 586 228 81 25, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł w całości opłaconym; d) Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot korzystający z Serwisu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, któremu ustawodawca przyznaje zdolność prawną; e) Usługobiorca – rozumie się przez to Użytkownika, który zawiera z Usługodawcą Umowę, na mocy, której jest zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej. f) Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie, przy pomocy zamieszczonego w Serwisie Oprogramowania, odpłatnych usług wymienionych w § 3, zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem abonamentowym; g) Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu; h) Opłata Abonamentowa – oznacza kwotę wynagrodzenia należną Usługodawcy za dany okres rozliczeniowy, za udostępnienie Użytkownikowi abonamentowemu Oprogramowania; i) Oprogramowanie - oznacza program komputerowy udostępniany Użytkownikowi w ramach Umowy, umieszczony w Serwisie, przeznaczony do samodzielnego dokonywania czynności księgowych i innych, określonych w § 3 Regulaminu; j) Konto – oznacza przydzieloną Usługobiorcy przestrzeń w Serwisie wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą w szczególności na korzystanie z Oprogramowania, gromadzenie danych oraz prezentowanie przez Usługodawcę innych informacji; k) Subkonto – oznacza przydzieloną Użytkownikowi przestrzeń w ramach Konta, pozwalającą na korzystanie z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem Subkonta. § 2. Prawa autorskie. Udzielenie licencji. 2.1. Prawa autorskie do Serwisu brokeria.pl jak również do Oprogramowania zamieszczonego na stronie internetowej www.brokeria.pl należą do Usługodawcy – „Brokeria” sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia – lub zostały jej udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz.83 ze zm.). 2.2. Takiej samej ochronie jak w § 2.1 podlega wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie, znaki towarowe oraz inne elementy umieszczone w Serwisie tj., teksty, zdjęcia czy multimedia. 2.3. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania. Licencja ma charakter ograniczony, niewyłączny i nieprzenoszalny oraz udzielona jest na czas trwania Umowy. 2.4. Oprogramowanie jest udostępnione dla Usługobiorcy po rejestracji i zalogowaniu się w Serwisie oraz dokonaniu opłaty Abonamentowej. Usługodawca nie zapewnia działania oprogramowania w wersji offline, poza okolicznościami określonymi w Regulaminie. 2.5. Licencja na korzystanie z Oprogramowania jest udzielana po zaakceptowaniu Regulaminu oraz dokonaniu opłaty Abonamentowej przez Usługobiorcę, co jest równoznaczne z akceptacją warunków udzielenia licencji. 2.6. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: stosowanie Oprogramowania przez Usługobiorcę zgodnie z jego przeznaczeniem i w tym celu uruchomienie i wyświetlanie go w przeglądarce internetowej oraz, w przypadkach określonych w Regulaminie, uruchomienie i wyświetlanie Oprogramowanie w wersji offline. 2.7. Na podstawie licencji, Usługobiorca uzyskuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Oprogramowania w tym samym czasie na nieograniczonej liczbie komputerów. 2.8. Kopiowanie lub zmiana, w tym usuwanie jakiejkolwiek części lub elementu Serwisu, w całości lub części a także wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, jest dozwolone po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania, pożyczania, użyczania, powielania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania Oprogramowania. § 3. Zakres świadczonych usług 3.1. Usługodawca za pomocą Serwisu, zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy Oprogramowanie, które umożliwi świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług polegających na: a) wyliczaniu, na podstawie wprowadzonych danych, należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego: - wyliczanie zobowiązań należnych Skarbowi Państwa z tytułu podatku dochodowego, - wyliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, - wyliczanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, -inne rozliczenia kadrowo-płacowe, - przygotowywanie do wydruku formularzy dla Urzędów Skarbowych oraz danych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; b) generowaniu, przechowywaniu i przetwarzaniu dokumentów i danych Usługobiorcy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności: - zestawienie niezapłaconych faktur sprzedaży i zakupu, - generowanie wezwań do zapłaty w postaci plików PDF, - zestawienie niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, - zestawienie niezapłaconych podatków, - przechowywanie bazy danych kontrahentów Użytkownika - przechowywanie ewidencji i rozliczeń pracowników - wprowadzanie, przechowywanie i odtwarzanie przy pomocy oprogramowania dokumentacji w formie plików .pdf przez okres do 30 kwietnia każdego roku następującego po roku rozliczeniowym, - wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z takiej opcji, - wystawianie w języku polskim i angielskim faktur sprzedaży, w tym walutowych, faktur zaliczkowych, faktur proforma i dowodów wewnętrznych, jak również duplikatów, faktur korygujących oraz definiowanie wzorców faktur cyklicznych; - generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów; - generowanie rejestrów VAT; - prowadzenie ewidencji środków trwałych; - rozliczanie kosztów pojazdów; - generowanie raportów; - obliczanie stawek amortyzacji; - ewidencja i rozliczenie pracowników 3.2. Poza usługami określonymi w § 3.1. usługodawca dostarcza następujące narzędzia: - kalendarz planowanych zadań, - symulację z zakresu przychodów, rozchodów, podatków, - statystyki przedsiębiorcy - pobieranie raportu dotyczących dłużników -płatne - wyliczanie zdolności kredytowej, - składanie wniosków kredytowych online, - serwis informacyjny z zakresu prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, - wideokonferencje – płatne - przechowywanie dokumentów – płatne dodatkowo payu 3.3. W serwisie mogą być prezentowane reklamy i inne materiały promocyjne Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących a także, na podstawie odrębnej umowy, Usługobiorców. 3.4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia, jak i zmiany w istniejącym serwisie. 3.5. Usługi określone w § 3, są odpłatne. Informacja o opłatach zawarta jest w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu, który można znaleźć w podstronie www.brokeria.pl/a10,cennik. § 4. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika abonamentowy. 4.1. Usługodawca świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet. Usługobiorca może korzystać ze wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem po zalogowaniu się na Konto. 4.2. Korzystanie z Serwisu wymaga: a) zainstalowania przeglądarki internetowej : Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 26.0, lub Google Chrome 31.0, b) zainstalowany program Adobe Reader w celu dostępu do raportów w formacie PDF, generowania dokumentacji księgowej oraz wezwań do zapłaty, c) zainstalowany programu Microsoft Office, Open Office lub Libre Office w celu dostępu do raportów w formacie Excel, d) posiadanie poczty elektronicznej e-mail, e) włączenie ciasteczek, f) włączenie obsługi JavaScript, g) zainstalowanie wtyczki Adobe Flash Player 4.3. W celu korzystania z Serwisu, Usługobiorca powinien się zarejestrować, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Serwisie, wprowadzając do zamieszczonego na stronie formularza dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, do których należą: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego. Powyższe dane są niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia się między Usługobiorcą a Usługodawcą. 4.4. Przed zarejestrowaniem się, Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Brak zgody powoduje przerwanie procesu rejestracji. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie jest bezpłatna i nie stanowi zawarcia Umowy. 4.5. Po zarejestrowaniu, Usługobiorca otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej automatycznie wygenerowaną w Serwisie wiadomość, potwierdzającą rejestrację z linkiem aktywacyjnym do utworzonego Konta. Na podany przy rejestracji numer telefonu komórkowego wysyłane jest hasło. 4.6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 4.3., Usługobiorca obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim Koncie utworzonym po potwierdzeniu rejestracji. 4.7. Podczas logowania Usługobiorca wprowadza, nazwę konta, login i hasło. 4.8. Login Usługobiorcy stanowi jego adres email. Nazwa konta jest dobrowolnie wymyślona przez Usługobiorcę. 4.9. W przypadku zapomnienia hasła Usługobiorca otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj dane logowania”. W tym przypadku powinien postępować zgodnie z zamieszczoną w Serwisie instrukcją. 4.10. Po zakończeniu procesu rejestracji utworzone jest Konto. Przy pierwszym logowaniu Usługobiorca powinien zmienić hasło. 4.11. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Oprogramowania w wersji określonej w dniu zaakceptowania Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się, w miarę rozwoju Oprogramowania, udostępniać Usługobiorcy nowe wersje Oprogramowania w ramach Abonamentu. §5. Zawarcie Umowy. Zasady odpłatności. 5.1. Usługodawca kupuje czasowy, dostęp do Oprogramowania w ten sposób, że zgłasza ilość podmiotów, do obsługi których ma zamiar używać Oprogramowania w danym miesiącu. Opłata abonamentowa uzależniona jest od ilości zadeklarowanych podmiotów. Deklaracja ilości obsługiwanych podmiotów powinna nastąpić do końca miesiąca, przy czym brak deklaracji będzie rozumiany jako brak zmian w stosunku do ostatniego zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie podmiotu powoduje udostępnienie Oprogramowania i naliczanie Opłaty Abonamentowej od następnego miesiąca licząc od dnia zgłoszenia. 5.2. Momentem zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest deklaracja ilości obsługiwanych podmiotów. Na pisemną prośbę, Usługobiorca może otrzymać dwa podpisane egzemplarze Umowy za zwrotem kosztów wysyłki. 5.3. Umowa jest zawierana na okres miesiąca, który zostaje automatycznie przedłużony w przypadku, gdy nie nastąpią okoliczności powodujące rozwiązania umowy. Termin miesiąca liczy się od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 5.4. Abonament będzie opłacany przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. Faktura pro forma jest generowana automatycznie przez Serwis w pierwszym dniu miesiąca i doręczana jest na Konto Usługobiorcy. Jeżeli faktura nie jest opłacona po 7 dniach, wysyłane jest przypomnienie. W przypadku nieopłacenia faktury w terminie 14 dni od jej wystawienia Konto Użytkownika jest blokowane, a Konta Przedsiębiorców dostępne są tylko w trybie do odczytu. Usługa jest opłacona w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy. W przypadku skorzystania z systemu PayU, Usługa jest opłacona w momencie wprowadzenia informacji o dokonaniu opłaty do Serwisu. Aktywacja Konta Usługobiorcy następuje po opłaceniu wszystkich zaległych faktur. W przypadku nieopłacenia faktur do dnia 30 kwietnia roku następnego konto Usługobiorcy blokowane jest permanentnie i nie można się na nie logować. 5.6. Usługobiorca akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą wprowadzone do Serwisu a ich odczytanie będzie możliwe z Konta Usługobiorcy. 5.7. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy w formie elektronicznej w formacie .pdf na skrzynkę pocztową Konta Usługodawcy. Faktura VAT w formie papierowej zostanie wysłana pocztą wyłącznie na pisemną prośbę Usługobiorcy przesłaną na adres Usługodawcy. § 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy. 6.1. Usługobiorca, ma prawo do skorzystania z wersji demo Oprogramowania. Wersja demo umożliwia zapoznanie się z możliwościami Oprogramowania i jego funkcjonalnością i stanowi prezentację Oprogramowania. 6.2. Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w § 5. 6.3. Usługobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie. 6.4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 6.5. Usługobiorca nie może udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystania z Serwisu z wykorzystaniem jego loginu i hasła. 6.6. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także do ich aktualizacji. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 6.7. Usługobiorca ma obowiązek zweryfikować poprawność wyliczeń wykonanych przy użyciu aplikacji, gdyż oprogramowanie jest jedynie narzędziem wspomagającym wykonywanie czynności księgowych. 6.8. Usługobiorca po rejestracji otrzymuje dostęp do indywidualnego konta, tzw. Konto Użytkownika. Użytkownik może tworzyć odrębne subkonta Księgowej i Konta Przedsiębiorcy, do których ma dostęp: Subkonto Księgowa – dedykowane jest dla księgowych bezpośrednio rozliczających przedsiębiorców. Księgowa widzi tylko swoich klientów i ich dane księgowe. Może te dane modyfikować, dodawać, drukować i eksportować. Księgowa ma dostęp do kalendarza zawierającego terminy czynności księgowych. Księgowa ma możliwość zmiany danych klienta i jego kontrahentów. Za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem, Księgowa może tworzyć konta pracowników, które umożliwiając wygenerować podstawowe umowy o pracę, rozliczyć pracownika z ZUS i z urzędem skarbowym. Subkonto Kadrowej - dedykowane jest dla kadrowych oraz księgowych dokonujących rozliczeń pracowników. Kadrowa może wprowadzać, modyfikować, dodawać, drukować oraz eksportować dane pracowników których rozlicza. Kadrowa ma również dostęp do generatora umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, może dokonywać wszystkich rozliczeń pracownika (wynagrodzenie, ZUS, podatek dochodowy, wypełniania deklaracji podatkowych), dostęp do ewidencji czasu pracy oraz ewidencję pojazdów przypisanych pracownikom. Kadrowa będzie miał dostęp do grafiku pracy, kalendarza oraz wiedokonferencji. Konto Przedsiębiorca- dedykowane jest przedsiębiorcom – klientom księgowej. Konto to umożliwia dostęp do danych klienta w formie do odczytu bez możliwości zmiany danych znajdujących się na Koncie. Klient będzie mógł modyfikować dane tj. logo, dane kontrahenta, numery kont bankowych itp. Konto umożliwi wystawianie faktur i automatyczne pobieranie niezbędnych danych z GUS. Konto umożliwi korzystanie z kalendarza, który będzie zawierał terminy dotyczące zdarzeń księgowo-podatkowych oraz innych terminów wprowadzonych przez Klienta. Przedsiębiorca posiada możliwość wprowadzania do serwisu plików w formie pdf lub jpg, exportu danych, drukowania danych i tworzenia raportów na podstawie wprowadzonych danych. Przedsiębiorca za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem, może skorzystać z usługi Kadry w trybie do odczytu, która umożliwia tworzenie kont pracowników. Subkonto Pracownika- dedykowane jest dla pracowników Usługobiorcy, oraz pracowników Przedsiębiorcy. Pracownicy, logując się uzyskując dostęp do dokumentacji osobowej i księgowej dotyczącej stosunku pracy łączącego ich z pracodawcą. Pracownicy mają dostęp do ewidencji czasu pracy oraz ewidencji pojazdów firmowych im przypisanych. Subkonto Pracownika umożliwia również rozliczanie „kilometrówki”. 6.9. Utworzenie przez Usługodawcę Konta Przedsiębiorcy oraz Subkont o których mowa w § 6.8. jest bezpłatne. § 7 Prawa i obowiązki Usługodawcy. 7.1. Usługodawca podejmuje starania aby zapewnić Usługobiorcy nieprzerwany dostęp do Usługi przez 24 godziny na dobę, przez cały rok oraz aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym i prawnym. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji serwisu bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Usługobiorcy. 7.2. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu w przypadku awarii, bądź modernizacji technicznej. Każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 8 godziny. O każdej przerwie technicznej Usługobiorca będzie informowany na 5 dni przed planowaną przerwą. Administrator będzie dążył do tego, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych, między godziną 22, a 5 rano. 7.3. Usługodawca gwarantuje pomoc techniczną w zakresie problemów technicznych związanych z użytkowaniem Oprogramowania. Zapytania można przesyłać drogą e-mail na adres pomoctechniczna@brokeria.pl Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzi na przesłane zapytania były przekazywane w jak najkrótszym czasie. 7.4. Usługodawca podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w § 10., w celu ochrony danych Usługobiorcy. § 8 Rozwiązanie Umowy 8.1. Rozwiązanie Umowy następuje: a) za porozumieniem stron – w każdej chwili, b) w razie śmierci Usługobiorcy lub ustania jego bytu prawnego, b) w razie nieuiszczenia opłaty za korzystanie z usług strony w terminie 30 dni od daty wymagalności, c) w przypadku niezgłoszenia do ostatniego dnia każdego miesiąca żadnego podmiotu, którego rozliczenie miało by nastąpić za pośrednictwem Serwisu. 8.2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, w razie następujących działań Usługobiorcy: a) umyślnego nieprzestrzegania postanowień Umowy lub Regulaminu, b) zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie, c) wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem, d) działania na szkodę Usługodawcy, e) podania nieprawdziwych danych osobowych, f) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. 8.3. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Usługodawca gwarantuje dostęp do danych w trybie „do odczytu” przez okres do dnia 30 kwietnia roku następującego po okresie rozliczeniowym. Po tym czasie dane i pliki wprowadzone przez Usługobiorcę są automatycznie usuwane. Po tym czasie za dodatkową opłatą będzie możliwe odzyskanie dokumentów wygenerowanych przy pomocy Oprogramowania. Oprogramowanie umożliwia zapis wygenerowanych danych i dokumentów w formie plików pdf lub xls. §9. Zasady odpowiedzialności. 9.1.Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu. 9.2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę Serwisu danych nieprawdziwych, w tym generowania nieprawdziwych dokumentów księgowych ani za treść wprowadzanych przez Usługobiorcę danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Usługobiorcę w oparciu o dane wygenerowane przez Oprogramowanie. 9.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora osobom trzecim lub niewłaściwego zabezpieczenia komputera. 9.4. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od niego, w tym między innymi: a) brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Usługobiorcy a serwerami, na których jest uruchomione Oprogramowanie, b) nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Usługobiorcę do obsługi Oprogramowania, c) awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Oprogramowania, d) zdarzenia o charakterze siły wyższej, e) działanie osób trzecich. 9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane podczas konsultacji telefonicznych, przekazywanych osobiście lub drogą mailową. 9.6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególność za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur. 9.7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii danych Użytkownika raz w tygodniu w ramach instalacji produkcyjnej. Odtworzenie danych z kopii jest równoznaczne z przywróceniem całego Konta Użytkownika wraz z wprowadzonymi danymi i plikami według stanu na dzień w którym była wykonana kopia zapasowa. Odtworzenie danych z kopii jest odpłatne. Usługodawca sugeruje wykonywanie kopii po każdym dniu użytkowania Serwisu w własnym zakresie. 9.8. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres ………………………. 9.9. Zakazane jest tworzenie i przechowywanie przez Usługodawcę treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić Usługodawcy dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania dostępu do danych o treści niezgodnej z prawem. § 10. Zasady bezpieczeństwa. 10.1. Usługobiorca powinien być wyposażyć swój komputer w program antywirusowy i program typu firewall, które powinny być na bieżąco aktualizowane. 10.2. Usługobiorca powinien unikać używania nieznanych komputerów – np. komputerów w kawiarenkach internetowych, hotelu lub innym miejscu publicznym. 10.3. Usługobiorca w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz w procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https. Zaleca się sprawdzanie informacji o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa. 10.4. Usługodawca ostrzega, że nigdy nie wysyła zapytań w formie e-mail, ani w żadnej innej formie do Usługobiorców, z prośbą o podanie poufnych danych, odsyłając Usługodawców do strony znajdującej się w linku załączonym do wiadomości. Takie wiadomości e-mail należy ignorować, gdyż mogą stanowić próbę pozyskania poufnych danych. Jeżeli Usługobiorca otrzymał taką wiadomość powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. 10.5. W przypadku, gdy Usługobiorca zauważy nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Usługodawcy. Przez nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu należy rozumieć m.in. nieprawidłowe wyświetlanie strony serwisu, niepoprawne działanie niektórych funkcji serwisu. 10.6. Inne zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną to: a) Konie trojańskie. Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika; b) Wirusy. Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu może stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika. c) Spam. To nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że: powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach, przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie, powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej. Spam naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia. Spam narusza również prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci. Wiąże się również często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami, powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. d) Robaki. Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie. §11. Przechowywanie danych i przetwarzanie danych osobowych. 11.1. Udostępnianie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca jest jednak zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie zobowiązań wynikających z umowy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu – na podstawie zgody Usługodawcy. Zgodę tę Usługodawca wyraża poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu lub w trakcie procesu zawierania umowy drogą telefoniczną. 11.2. Wszelkie dane wprowadzane przez Usługobiorcę na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wystawianych przez Usługobiorcę faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcy za świadczone usługi oraz w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu. 11.3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Serwisu, oraz prawo ich aktualizacji treści i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę, a Usługobiorca zażądał zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas takie żądanie traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. 11.4. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Usługobiorca wyraża zgodę na: a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę lub podmiot działający na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis; b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingu własnego Administratora; c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy usług lub towarów własnych Usługodawcy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis; d) na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych: • adres IP, • wywołany adres internetowy (URL), • adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Serwisu, • rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta, • innych informacji transmitowanych protokołem http. e) otrzymywanie od Usługodawcy pochodzącej od niego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w Serwisie adres e-mail oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Usługobiorców; f) otrzymywanie od Operatora na podany adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 11.5. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz. 926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę. 11.6. Usługobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu. 11.7. Usługobiorca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 11.8. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. § 12. Zmiany Regulaminu 12.1. Usługodawca ma prawo do zmiany warunków Regulaminu. 12.2. Usługobiorcy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie poprzez udostępnianie treści nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu. 12.3. Usługobiorca ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Usługodawcy przez Usługobiorcę dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, fax) w terminie 14 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy informacji. § 13. Polityka dotycząca Ciasteczek 13.1. Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz Oprogramowania udostępnianych przez Usługodawcę w serwisie taxportal.pl. 13.2. Przez używanie stron internetowych oraz Oprogramowania Usługobiorca wyraża zgodę na używanie Ciasteczek zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na używanie przez strony internetowe oraz Oprogramowanie Ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej oraz Oprogramowania. 13.3. Podczas korzystania z serwisu w komputerze Usługobiorcy zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 13.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Usługobiorcy Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, c. dostarczania Usługbiorcom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 13.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 13.6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. § 14. Postanowienia końcowe 14.1. Usługodawca udostępniając Oprogramowanie nie świadczy na rzecz Usługobiorcy jakiejkolwiek usługi, bądź doradztwa związanych z czynnościami księgowymi. Usługobiorca samodzielnie korzysta z Oprogramowania. 14.2. W sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 14.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 14.4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej z jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. 14.5. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.